تشریفات عروسی و خدمات مجالس ثمین

منوی فینگر فود سرد

                                 منوی 1 فینگر گرم به ازای هر نفر 300 
1) میگو سوخاری                      4) اسپرینگ رول                               8) چنجه
2)  شنسل                                                      5) قارچ سوخاری                              9 ) جوجه چینی 
 3) پاچینی                                                     6 و 7 ) جوجه ترش و چدنی                   10) اوزون برون

                          منوی 2 فینگر گرم به ازای هر نقر 400 
1) میگو سوخاری                      5) اسپرینگ رول                              10) چنجه
2) شنسل 6) قارچ سوخاری                              11) جوجه چینی 
3)  پاچینی         7 و 8) جوجه ترش و چدنی                    12) اوزون برون
4 ) جوجه کباب                                                9) بال کبابی                                   13) سمبوسه

                        منوی 3 فینگر گرم به ازای هر نفر 500 
1) میگو سوخاری                      6) اسپرینگ رول                                12) چنجه
2) شنسل                7) قارچ سوخاری                               13) جوجه چینی 
3) پاچینی 8 و 9 ) جوجه ترش و چدنی                    14) اوزون برون
4 ) جوجه کباب                                                10) بال کبابی                                   15) سمبوسه
5 )کباب کوبیده                                                 11) چنجه پیچ یا کباب روسی                    16) خرچنگ

6LerJxMdAAAAAPJW8bBw_VGAxoQSLjqAJlPopHKW