تشریفات عروسی و خدمات مجالس ثمین

منوی فینگر فود گرم

منوی ۱ فینگر گرم به ازای هر نفر ۲۵۰

(۱) میگو سوخاری
(۲) شنسل
(۳) پاچینی
(۴) اسپرینگ رول
(۵) قارچ سوخاری
(۶)جوجه ترش
(۷)و چدنی
(۸) چنجه
(۹) جوجه چینی
(۱۰) اوزون برون


منوی فینگر گرم به ازای هر نقر ۳۰۰


(۱) میگو سوخاری
(۲) شنسل
(۳) پاچینی
(۴) جوجه کباب
(۵) اسپرینگ رول
(۶) قارچ سوخاری
(۷) جوجه ترش
(۸) چدنی
(۹) بال کبابی
(۱۰) چنچه
(11) جوجه چینی
(12) ازون برون
(13) سمبوسه

منوی ۳ فینگر گرم به ازای هر نفر ۴۰۰


(۱) میگو سوخاری
(۲) شنسل
(۳) پاچینی
(۴) جوجه کباب
(۵) کباب کوبیده
(۶) اسپرینگ رول
(۷)  قارچ سوخاری
(۸) جوجه ترش
(۹) چدنی
(۱۰) بال کبابی
(11)چنجه پیچ یا کباب روسی
(12) چنجه
(13) جوجه چینی
(14) اوزون برون
(15) سمبوسه
(16) خرچنگ


* هزینه ایاب و ذهاب و تدارکات توافقی می باشد *


6LerJxMdAAAAAPJW8bBw_VGAxoQSLjqAJlPopHKW