برگزاری مراسم دیپلماتیک

اصول برگزاری  ضیافت های رسمی و تشریفات دیپلماتیک و حضور در اینگونه مراسم  یکی از ارکان روابط بین المللی هیأت‌های دیپلماتیك درهرکشور محسوب می شود اینگونه مراسم ها با توجه به هر مناسبتی كه برگزار می شود از لحاظ نحوه تشریفات دارای اهمیت ویژه ای بوده واصول مهمانی دیپلماتیک مربوط به آن ملزم به رعایت می باشد.

طراحی سایت وبهینه سازی سایت :پیام آوران پارسیان